Loading...
خط تولید 2019-10-09T14:17:34+03:30

خط تولید

برنامه تولید این گروه صنعتی تنها مقاطعی را شامل می شود ک قطر دایره محاط کننده آن محصولا از 350 میلیمتر تجاوز نکرده و نیز طول آن در محدوده 1 الی 12 متر ( بسته به نیاز مشتری ) می باشد .